Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin môi trường kinh doanh

  • Tổng cầu đã có dấu hiệu tăng

    Một trong những tín hiệu tích cực từ 4 tháng đầu năm là tổng cầu (bao gồm đầu tư, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) đã có dấu hiệu tăng lên.

    Xem thêm
1